Předpověď počasí

Obec Chotěšov - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz


ZÁKLADNÍ INFORMACE o obci Chotěšov

jako subjektu povinném poskytovat informace dle § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Obec Chotěšov provozuje svoji činnost za podmínek stanovených zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích , v platném znění, a v souladu se zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení. Rozhodujícím principem fungování obce je princip samosprávy - obec spravuje své záležitos- ti zcela samostatně v rozsahu stanovené citovaným zákonem a v souladu se svými potřebami. Obec vykonává na svém území správu ve věcech , které stanoví zákon ; působnost v těchto věcech je přenesenou působností obce.

Orgány obce jsou :
zastupitelstvo obce
rada obce
starosta obce
obecní úřad

Zastupitelstvo obce :
je voleno z řad občanů obce v komunálních volbách, členy obecního zastupitelstva byli zvoleni :
p. Václav Starý / starosta obce
pí. Věra Drátovníková / místostarostka obce
p. Bohumil Maršík
p. Jan Heřmansk
p. Milan Prošek
pí. Irena Voláková
pí. Zbyněk Dlouhý
p. František Rada
p. Václav Hrdý

- rozhoduje vždy ve věcech samostatné působnosti obce, ve věcech přenesené působnosti jen stanoví-li tak zákon,
- volí ze svého středu starostu, místostarostu, a další členy rady obce
- zřizuje jako své iniciativní orgány vždy výbor finanční a výbor kontrolní, případně další podle své potřeby,
- může v částech obce zřizovat osadní výbory,
- jeho pravomoc je vyjádřena v ust. § 84 a 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
- je mu vyhrazeno mj. vydávat obecně závazné vyhlášky obce a rozhodovat o majetkoprávních úkonech obce.

Zasedání obecního zastupitelstva jsou vždy veřejná. Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby ; v obcích , v nichž se volí rada obce, se schází nejméně jedenkrát za 3 měsíce, v obcích , v nichž se rada nevolí, nejméně jedenkrát za 2 měsíce. O průběhu jednání se pořizuje zápis, který je k nahlédnutí na obecním úřadě. Podrobnosti o jednání zastupitelstva jsou upraveny jednacím řádem.

Rada obce :
- je výkonný orgán obce v samostatné působnosti; v oblasti přenesené působnosti jí přísluší rozhodovat , jen stanoví-li tak zákon ,
- její pravomoc je vyjádřena v ust. § 102 zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích, v platném znění,
- radě obce je mj. vydávat nařízení obce ,
- v obcích kde se rada nevolí, plní její funkci starosta obce.

Starosta obce:
- zastupuje obec navenek,
- svolává a zpravidla i řídí jednání zastupitelstva obce ,
- podepisuje spolu s ověřovateli zápisy z jednání zastupitelstva obce ,
- podepisuje spolu s místostarostou nebo jiným radním právní předpisy obce ( obecně závazné vyhlášky ) ,
- odpovídá mj. i za informování veřejnosti o činnosti obce ,
- stojí v čele obecního úřadu .

Místostarosta:
- zastupuje starostu,
- společně sním nebo jiným radním podepisuje právní předpisy obce, usnesení zastupitelstva obce .

Orgány zastupitelstva obce:

Finanční výbor
> zřízen zastupitelstvem obce v tomto složení:
p. Jan Heřmanský / předseda výboru
p. František Rada / člen výboru
pí. Milan Prošek / člen výboru

Zajišťuje :
> kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce,
> plnění dalších úkolů, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce

Kontrolní výbor
> zřízen zastupitelstvem obce v tomto složení:
pí. Zbyněk Dlouhý / předsedkyně výboru
p. Jan Weiss / čl. komise
p. Václav Bražovský / čl. komice

Komise kontroluje:
>plnění usnesení zastupitelstva obce
>dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti.

Rada obce může zřídit jako iniciativní a poradní orgány komise. Svá stanoviska a náměty předkládají komise radě obce. Komise je též výkonným orgánem, pokud jí byl svěřen výkon přenesené působnosti obce dle § 103 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích , v platném znění. Komise se usnáší většinou svých členů a je ze své činnosti odpovědna radě obce. Ve věcech přenesené působnosti na svěřeném úseku je podřízena okresnímu úřadu .

Byly zřízeny radou ( starostou) tyto komise:

Komise kulturní :
pí. Irena Voláková / předseda komise
pí. Marcela Prošková / čl. komise
p. Jaromír Tlustý / čl. komise

Komise zajišťuje kulturní vyžití občanů a to formou organizování různých akcí.

Komise stavební a životního prostředí ve složení:
p. Václav Hrdý / předseda komise
pí. Věra Drátovníková / čl. komise
p. Bohumil Maršík / čl. komise

Adresa:
Obecní úřad Chotěšov
Lovosická 13
410 02 Chotěšov - Lovosice
tel.: 416 591 702
e-mail: obec.chotesov@worldonline.cz

IČO: 526096
Bankovní spojení: 330-24-471/0100

Starosta obce: Ing. Jan Heřmanský, tel : 724 057 389

Místostarosta: Miroslav Krajčovič, tel : 724 185 330

Členové zastupitelstva: Ing. Pavel Klug, Zdeněk Obleser, Jan Holub, Bc. Petr Sekera, Ing. Pavlína Zachová, Michaela Pavlatová 

Výbory a komise


Předseda finančního výboru: Ing.  Pavel Klug
členové finančního výboru - Bohumil Maršík, Zdeněk Obleser, Jaroslav Kolář, Jiřina Šnajdaufová

Předseda kontrolního výboru: Bc. Petr Sekera
členové kontrolního výboru - Jan Holub, Miroslav Pavlák


Předseda kulturní komise: Michaela Pavlatová
členové kulturní komise- Marie Klugová, Ing. Pavlína Zachová


Úřední hodiny:
Pondělí 8.00-12.00, 13.00-17.00
Středa 8.00-12.00, 13.00-17.00

Údaje pro získávání informací

Informace o činnosti obce lze získat:

a) ústně v osobním kontaktu se zaměstnanci obce, zařazenými do obecního úřadu a to vždy ve stanovených úředních hodinách na obecním úřadu,
- telefonickým dotazem,
- nahlédnutím na úřední desku obecního úřadu, kde obec pravidelně zveřejňuje informace o své činnosti,
- nahlédnutím do dokumentu uloženém na obecním úřadu; lze umožnit žadateli, aby si pořídil kopii výpis či poznámky,
- prostřednictví internetu

b) Písemnou žádost o informaci lze podat osobně na Obecní úřad v Chotěšově v úředních hodinách nebo prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu obecního úřadu. Za písemnou žádost se též považuje žádost zaslaná elektronickou poštou, na kterou je elektronicky odpovědět.

Z písemné žádosti musí být zřejmé :
- kterému povinnému subjektu je určena,
- kdo ji podává ( jméno, příjmení, u právnických osob název a adresa ).

Písemná žádost :
- musí být srozumitelná,
- musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována,
- nesmí být formulována příliš obecně.

c) Pokud obec podané žádosti o informaci nevyhoví zcela nebo zčásti, vydá o tom obecní úřad rozhodnutí s náležitostmi dle § 15 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Toto rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele prostřednictvím držitele poštovní licence .

d) Proti rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti lze podat ve lhůtě do 15-ti dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti o poskytnutí informace odvolání. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat. O odvolání proti rozhodnutí obecního úřadu, které se týká informací ve věcech samostatné působnosti obce rozhoduje rada obce, pokud zastupitelstvo obce nestanoví , že rozhoduje jiný orgán obce. V ostatních případech rozhoduje o odvolání ten, kdo stojí v čele povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat, a je oprávněn za něj jednat. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat. Pravomocné rozhodnutí je přezkoumatelné soudem.

Obec je povinna vyřídit všechny žádosti o informace ať už byly podány ústní nebo písemnou formou. Obec nemá právo odkazovat ústní dotazy v jednoduchých záležitostech na vyřízení pouze písemnou formou. Lhůty pro poskytování informací :
- Datum podání žádosti je den doručení žádosti obci ( resp. Obecnímu úřadu )
- Obec musí do 7 kalendářních dnů ode dne podání sdělit žadateli údaje o zveřejnění informace .
- Obec musí do 7 kalendářních dnů ode dne podání požádat žadatele o upřesnění požadované informace.
- Nedostane-li obec od žadatele upřesňující informace, odmítne žádost do 30-ti kalendářních dnů od podání žádosti.
- Obec informuje žadatele o odložení žádosti do 3 kalendářních dnů po jejím odložení, nejpozději však ve lhůtě pro vyřízení žádosti zákonem.
- Obec poskytne požadovanou informaci v základní lhůtě 15 dnů ode dne podání žádosti (v období od 01.01.2001 do 31.12.2001 se tato lhůta prodlužuje o polovinu tj. na 22 kalendářních dnů ).

Lhůtu 15 kalendářních dnů lze prodloužit nejvýše o 10 kalendářních dnů, tj. na 25 kalendářních dnů, a to jen ze závažných (01.01.2001 - 31.12.2001 se tato lhůta prodlužuje o polovinu tj. na 37 kalendářních dnů ), kterými jsou:
- vyhledávání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách,
- žádost o objemné množství oddělených a odlišných informací v jedné žádosti,
- nutnost konzultovat s jinými povinným subjektem, který má závažný zájem na předmětu žádosti.

Lhůta pro odvolání žadatele je 15 kalendářních dnů od doručení rozhodnutí.

 


Obecní úřad Chotěšov, Lovosická 13,Chotěšov, 410 02 Lovosice tel.: 416 591 702 e-mail: starosta@ou-chotesov.cz
NzAxMTBi