Předpověď počasí

Obec Chotěšov - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

POVINNÉ INFORMACE

1. Název

OBEC CHOTĚŠOV

2. Důvod a způsob založení

Obec Chotěšov provozuje svoji činnost za podmínek stanovených zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu se zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení. Rozhodujícím principem fungování obce je princip samosprávy - obec spravuje své záležitosti zcela samostatně v rozsahu stanovené citovaným zákonem a v souladu se svými potřebami. Obec vykonává na svém území správu ve věcech, které stanoví zákon; působnost v těchto věcech je přenesenou působností obce.

3. Organizační struktura

Orgány obce jsou:
Zastupitelstvo obce
Starosta obce
Obecní úřad

Zastupitelstvo obce:
Ing. Jan Heřmanský
Michal Pavlata
Jana Vondráčková
Miroslav Krajčovič
Jan Holub
Jaroslav Kalla
Ing. Ondřej Maršík, MBA

Orgány zastupitelstva obce:

Finanční výbor
Miroslav Krajčovič - předseda finančního výboru
Ing. Ondřej Maršík, MBA - člen finančního výboru
Michal Pavlata - člen finančního výboru

Kontrolní výbor 
Jan Holub - předseda kontrolního výboru
Petr Dědeček - člen kontrolního výboru
Miroslav Pavlák - člen kontrolního výboru

Kulturní komise
Jaroslav Kalla - předseda kulturní komise
Milena Horáková - členka kulturní komise
Blanka Kašková - členka kulturní komise

 

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

4.3 Úřední hodiny

4.4 Telefonní čísla

4.5 Čísla faxu

4.6 Adresa internetové stránky

4.7 Adresa e-podatelny:

4.8 Další elektronické adresy

5. Případné platby lze poukázat

6. IČ

7. DIČ

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informaci

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

14.2 Vydané právní předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

16.2 Výhradní licence

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

 

 

 

Údaje pro získávání informací

Informace o činnosti obce lze získat:

a) ústně v osobním kontaktu se zaměstnanci obce, zařazenými do obecního úřadu a to vždy ve stanovených úředních hodinách na obecním úřadu,
- telefonickým dotazem,
- nahlédnutím na úřední desku obecního úřadu, kde obec pravidelně zveřejňuje informace o své činnosti,
- nahlédnutím do dokumentu uloženém na obecním úřadu; lze umožnit žadateli, aby si pořídil kopii výpis či poznámky,
- prostřednictví internetu

b) Písemnou žádost o informaci lze podat osobně na Obecní úřad v Chotěšově v úředních hodinách nebo prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu obecního úřadu. Za písemnou žádost se též považuje žádost zaslaná elektronickou poštou, na kterou je elektronicky odpovědět.

Z písemné žádosti musí být zřejmé :
- kterému povinnému subjektu je určena,
- kdo ji podává ( jméno, příjmení, u právnických osob název a adresa ).

Písemná žádost :
- musí být srozumitelná,
- musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována,
- nesmí být formulována příliš obecně.

c) Pokud obec podané žádosti o informaci nevyhoví zcela nebo zčásti, vydá o tom obecní úřad rozhodnutí s náležitostmi dle § 15 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Toto rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele prostřednictvím držitele poštovní licence .

d) Proti rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti lze podat ve lhůtě do 15-ti dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti o poskytnutí informace odvolání. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat. O odvolání proti rozhodnutí obecního úřadu, které se týká informací ve věcech samostatné působnosti obce rozhoduje rada obce, pokud zastupitelstvo obce nestanoví , že rozhoduje jiný orgán obce. V ostatních případech rozhoduje o odvolání ten, kdo stojí v čele povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat, a je oprávněn za něj jednat. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat. Pravomocné rozhodnutí je přezkoumatelné soudem.

Obec je povinna vyřídit všechny žádosti o informace ať už byly podány ústní nebo písemnou formou. Obec nemá právo odkazovat ústní dotazy v jednoduchých záležitostech na vyřízení pouze písemnou formou. Lhůty pro poskytování informací :
- Datum podání žádosti je den doručení žádosti obci ( resp. Obecnímu úřadu )
- Obec musí do 7 kalendářních dnů ode dne podání sdělit žadateli údaje o zveřejnění informace .
- Obec musí do 7 kalendářních dnů ode dne podání požádat žadatele o upřesnění požadované informace.
- Nedostane-li obec od žadatele upřesňující informace, odmítne žádost do 30-ti kalendářních dnů od podání žádosti.
- Obec informuje žadatele o odložení žádosti do 3 kalendářních dnů po jejím odložení, nejpozději však ve lhůtě pro vyřízení žádosti zákonem.
- Obec poskytne požadovanou informaci v základní lhůtě 15 dnů ode dne podání žádosti (v období od 01.01.2001 do 31.12.2001 se tato lhůta prodlužuje o polovinu tj. na 22 kalendářních dnů ).

Lhůtu 15 kalendářních dnů lze prodloužit nejvýše o 10 kalendářních dnů, tj. na 25 kalendářních dnů, a to jen ze závažných (01.01.2001 - 31.12.2001 se tato lhůta prodlužuje o polovinu tj. na 37 kalendářních dnů ), kterými jsou:
- vyhledávání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách,
- žádost o objemné množství oddělených a odlišných informací v jedné žádosti,
- nutnost konzultovat s jinými povinným subjektem, který má závažný zájem na předmětu žádosti.

Lhůta pro odvolání žadatele je 15 kalendářních dnů od doručení rozhodnutí.


Obecní úřad Chotěšov, Lovosická 13,Chotěšov, 410 02 Lovosice tel.: 416 591 702 e-mail: starosta@ou-chotesov.cz
ODUxMjY5ZT